Privacyverklaring

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website “mijnkapper.today” en ontvangers van online mailingen van “mijnkapper.today” hierna te noemen: MKT.

Wij respecteren jouw privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met MKT of kijk op onze website.

Grondslag en doel gegevensverwerking

De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

Welke gegevens?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) website:
Door jou ingevuld in een contactscherm (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht dus daarover beschikken wij alleen als jij ervoor kiest deze gegevens te verstrekken):

Overige gegevens:

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met een van onze salons bewaren wij verder:

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van hun ouders/voogd. De ouders/voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.

Cookies

Mijnkapper.today gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering.

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door ons te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting of zwaarderwegend redelijk belang van ons.

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders/voogden na schriftelijke akkoord verklaring. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken. De persoonsgegevens worden dan verwijderd.

Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met Mijnkapper.today: Tel. 073 6840137 of per mail kantoor@mijnkapper.today.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door MKT dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is om jou de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen dan niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.
Denk hierbij aan:

Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met P.Janssen, tel. 073 66840138 of per mail: kantoor@mijnkapper.today.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 25-mei-2018.

Contactgegevens

Naam van de aangesloten salons: Mijnkapper.today
Adressen en Telefoonnummers: zie website www.mijnkapper.today
Email: kantoor@mijnkapper.today  

KvK-nummer MKT: 17104498